Algemene voorwaarden B2C

1. Toepassingsgebied

1.1 De uitvoering en de betaling van al de prestaties van Sloveense Wijnen VOF, met maatschappelijke zetel te 2640 MORTSEL, Antwerpsestraat 11 bus 2, KBO-nummer 0688.630.813 (hierna: de verkoper), zijn aan huidige algemene voorwaarden onderworpen. Geen enkel afwijking van deze algemene voorwaarden zal worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk voorzien is.

1.2 Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van sluiten van een koopovereenkomst of de aanvaarding van de levering.

2. bestelling

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de klant zich onherroepelijk te verbinden tot aankoop van het goed zoals gespecifieerd op de voorzijde van de bestelbon.

3. Levering

3.1 In geval van vertraging of gebreken in de levering van de bestelde producten, kan de klant zich niet op kosten van de verkoper elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de verkoper en de klant.

3.2 De kosten van de levering zoals gespecifieerd op de voorzijde van de bestelbon.

3.3 De klant is verplicht om de door de verkoper geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. De verkoper levert de goederen tot in het gebouw van de klant in een ruimte op de gelijkvloerse verdieping. Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld om in aanmerking te worden genomen, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

3.4 Elke adreswijziging van de koper is enkel tegenstelbaar aan de verkoper indien deze adreswijziging per aangetekend schrijven werd meegedeeld aan de verkoper.

3.5 De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door de verkoper geleverde of te leveren goederen aan de verkoper verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, (i) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; (ii) zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe om de verkoper onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.

De klant verbindt er zich toe om de verkoper te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van de verkoper de identiteit van de eigenaar meedelen.

4. Betaling

4.1 De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van de verkoper zijn steeds ten laste van de klant. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door de verkoper meegedeelde prijslijst. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten. De nieuwe prijsstructuur zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk of per e-mail aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijsstructuur niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde aan de overeenkomst te stellen. Indien de verkoper deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijsstructuur, wordt de klant geacht met de nieuwe prijsstructuur in te stemmen.

4.2 Behoudens afwijkende bepaling in de overeenkomst of op de factuur, zijn de facturen van de verkoper contant betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk 7 kalenderdagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur. Betalingen die de klant aan de verkoper verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

4.3 Indien mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper aan de koper wordt toegelaten de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de koper indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige uitstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en het strafbeding.

4.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt de verkoper zich het keuzerecht voor om ofwel de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, ofwel om de overeenkomst te ontbinden in de zin van art. 7.

4.5 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd vanaf de dag na de uiterste betaaldatum en tot op het ogenblik van algehele betaling, bovenop het openstaande saldo, ten belope van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag, alsmede een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog totale factuurbedrag (met een minimum van €150), onverminderd het recht van de verkoper om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5. Ontbinding

5.1 Indien een der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.2 De verkoper heeft in elk geval het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijk machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (o.a. betaling van de facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant; (iv) indien de zeggenschap over de klant wijzigt; (v) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant; (vi) indien de klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten andere door de verkoper gevraagde zekerheden te stellen; of (vii) indien de verkoper gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens de verkoper wel zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt de verkoper zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die de verkoper heeft geleden en worden alle vorderingen van de verkoper op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Overmacht

6.1 Eke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. De partij die de overmacht inroept, brengt de andere partij hiervan binnen een termijn van vijf kalenderdagen na de kennisneming van het voorval op de hoogte per aangetekend schrijven. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van de goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, abnormale weersomstandigheden en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

6.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich beroept op overmacht tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

7. Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden niet-afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet niet-afdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet-afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Al de overeenkomsten met de verkoper, onderhevig aan deze algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

9. Verwerking van persoonsgegevens.

9.1 De verkoper informeert de koper in huidig artikel 9 omtrent de modaliteiten van de verwerking van diens persoonsgegevens, verzameld naar aanleiding van de verkoop. De verkoper verbindt zich ertoe daarbij de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 (de “General Data Protection Regulation”, hierna “GDPR”) na te leven. De GDPR kan te allen tijde geraadpleegd worden via de website van de “Gegevensbeschermingsautoriteit”: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

9.2 Door ondertekening van de overeenkomst bevestigt de koper uitdrukkelijk diens toestemming te verlenen aan de verkoper met de verwerking van diens persoonsgegevens overeenkomstig de modaliteiten van huidig art. 9; in het bijzonder maar niet uitsluitend met de verwerkingsdoeleinden opgenomen onder art. 9.4 en de doorgifte van diens persoonsgegevens overeenkomstig art. 9.7.

9.3 De verkoper is de “verantwoordelijke voor de verwerking” van de persoonsgegevens van de koper overeenkomstig het bepaalde in huidig artikel 9. Voor alle vragen of inlichtingen met betrekking tot de verwerking van diens persoonsgegevens kan de koper steeds contact opnemen met verkoper op diens adres zoals vermeld in art. 1.1, dan wel per e-mail via paul@sloveensewijnen.be, of telefonisch op het nummer +32 496 04 73 25.

9.4 De verkoper zal de persoonsgegevens van de koper verwerken voor volgende doeleinden:

Verwerkingsdoel Rechtsgrond Categorieën van verwerkte persoonsgegevens
Aankoop, verkoop van wijnen, advies daaromtrent en andere belendende diensten gevraagd door de koper Noodzakelijk voor uitvoering van overeenkomst tussen verkoper en koper Identificatiegegevens, contactgegevens
Facturatie en andere boekhoudkundige en fiscale verplichtingen Wettelijke verplichtingen van de verkoper Identificatiegegevens, contactgegevens
Het versturen van informatieve en commerciële aanbiedingen (aankondigingen van acties, uitnodigingen voor opendeurdagen, etc.) Toestemming van de koper Identificatiegegevens, contactgegevens
Het afnemen van tevredenheidsenquêtes Toestemming van de koper Identificatiegegevens, contactgegevens

9.5 De verkoper zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en elke vorm van onrechtmatige verwerking.

9.7 Zonder de toestemming van de koper worden diens persoonsgegevens door de verkoper niet overgemaakt aan derden.

9.8 Als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, kent de GDPR de koper diverse rechten toe. Indien de koper één of meerdere van hiernavolgende rechten wenst uit te oefenen, dient de koper het verzoek daartoe te richten aan de verkoper. De koper dient in zijn verzoek uitdrukkelijk aan te geven welk van hiernavolgende rechten hij wenst uit te oefenen en bij zijn verzoek, opdat de verkoper zijn identiteit zou kunnen verifiëren, kopij te voegen van zijn identiteitskaart.

De koper heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door de verkoper wordt verwerkt (evenals de informatie met betrekking tot de verwerking die de verkoper de koper overeenkomstig de GDPR dient te verstrekken, waaronder de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrond(en) voor de verwerking, de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden opgeslagen, etc.).

De koper heeft tevens te allen tijde het recht de verkoper te verzoeken zijn persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn.

De koper heeft te allen tijde het recht de verkoper te verzoeken zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen.

De koper beschikt tevens over het recht de verkoper te verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken wanneer:

  • De koper de juistheid van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verkoper in staat stelt om de juistheid van zijn persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking onrechtmatig zou zijn, de koper zich verzet tegen het wissen van zijn persoonsgegevens en de verkoper in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  • wanneer de verkoper de persoonsgegevens van de koper niet meer nodig heeft voor de vooropgestelde verwerkingsdoeleinden, maar hij deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • wanneer de koper betwist dat de verkoper persoonsgegevens gebruikt voor door de verkoper ingeroepen gerechtvaardigde verwerkingsgronden.

De koper heeft daarenboven te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gelijk welke verwerking van diens persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

9.9 Indien de koper klachten heeft met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens, zou de verkoper het uiteraard op prijs stellen die eerst aan hem te richten. De koper beschikt evenwel te allen tijde over het recht om een eventuele klacht in te dienen bij de Belgische “Gegevensbeschermingsautoriteit”: (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact);

contact@apd-gba.be; +32 2 274 48 00

Factuurvoorwaarden

Huidige factuur is betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd vanaf de dag na de uiterste betaaldatum en tot op het ogenblik van algehele betaling, bovenop het openstaande saldo, ten belope van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag, alsmede een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog totale factuurbedrag (met een minimum van €150), onverminderd het recht van de verkoper om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Alle betwistingen in verband met de facturen dienen om geldig te zijn, per aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum.

Voor alle geschillen betreffende huidige factuur en onderliggende overeenkomst(en), zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.